Tietosuoja

Valtin tietosuoja / asiakas- ja kontaktirekisteri

Rekisterinpitäjä:
Valtti Kumppanit Oy (2720318-2)
Tekniikantie 14
02150 ESPOO

Tietosuojavastaava:
Tommy Tauriola
puh. 040-481 4747
tietosuoja@valtti.com

Rekisteröidyt:
Rekisterissä käsitellään Valtti Kumppanit Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden edustajien henkilötietoja.

Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste:
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Yhtiön olemassa olevien asiakkaiden osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietoja käsitellään lisäksi Yhtiön tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja suoramarkkinointia sekä Yhtiön tiedottamistoimintaa varten.

Potentiaalisia asiakkaita koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on Yhtiön palveluita ja tuotteita koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen. Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu, erityisesti markkinointi, ja asiakkaiden osalta sopimussuhde Yhtiöön.

Käsiteltävät henkilötiedot:
Yhtiö käsittelee asiakasrekisterissään seuraavia asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaidensa edustajien henkilötietoja:

• nimi, sukupuoli, syntymäaika ja titteli
• yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
• yrityksen nimi, y-tunnus ja osoitetiedot
• asiakkuuteen liittyvät tiedot (käyttäjätunnus, tiedot palvelujen tilauksista ja käytöstä, laskutustiedot)
• henkilön itsensä antamat luokittelutiedot (esim. päätöksentekorooli – IT-asiantuntija tai liiketoimintapäättäjä).

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään (esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai Yhtiön omistamien tai ylläpitämien online-kanavien kautta) sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

Henkilötietoja voidaan saada myös ulkopuolisilta markkinointipalveluntarjoajilta ja Yhtiön järjestämien tapahtumien osallistujatiedoista. Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot:
Henkilötietojasi voidaan siirtää Yhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille, jotka voivat käsitellä henkilötietojasi vain Yhtiön lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Henkilötietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle:
Lähtökohtaisesti emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Käyttämiemme markkinoinnin työkalujen ja IT-järjestelmien palveluntarjoajat voivat kuitenkin sijaita EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, jolloin huolehdimme siitä, että kyseiset toimijat ovat sitoutuneet EU:n tietosuojalainsäädännön määrittämiin henkilötietojen suojaamista koskeviin vaatimuksiin.

Henkilötietojen säilytysaika:
Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kahden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttää pidempää säilytysaikaa.

Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhtiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhtiön käsittelemät henkilötiedot
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
• vaatia henkilötietojensa poistamista
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu
• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhtiölle, Yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteut-tamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle:
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietoturva:
Rekisteri on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla. Lisäksi rekisteriä koskevat Yhtiön yleiset, tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat tietoturvaperiaatteet. Asiakas- ja kontaktirekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään erikseen nimetyt työntekijät.

Evästeet:
Yhtiön verkkosivusto käyttää evästeitä. Eväste on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen käytön kautta.
Lisätietoa evästeiden käytöstä verkkosivuillamme: https://valtti.com/evasteiden-kaytto-valtti-com-verkkosivuilla/

Yhteydenotot:
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@valtti.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Valtti Kumppanit Oy
Tommy Tauriola
Tekniikantie 14
02150 ESPOO

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.9.2019.