VALTTI KUMPPANIT OY:N JELASTIC-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1 Yleistä

(1) Näitä Jelastic – palvelun yleisiä sopimusehtoja (“Sopimusehdot”) sovelletaan Valtti Kumppanit Oy:n (Y-tunnus: 2720318-2) (“Valtti”) asiakkaalle (”Asiakas”) tietoverkon välityksellä toimittamiin PaaS-palveluna (Platform as a Service -palvelu) tarjottuihin Jelastic -palveluihin (”Palvelu”) ja niiden käyttöön. Palvelu on kuvattu Palvelun teknisessä ja toiminnallisessa kuvauksessa (”Palvelukuvaus”) jota Valtti päivittää näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

(2) Asiakas maksaa Palvelusta Valtti Kumppanit Oy:lle Palvelun hinnaston (”Hinnasto”) mukaisesti.

(3) Kolmannen osapuolen valmistamien tai tuottamien valmis- ja muiden ohjelmistojen osalta Asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden Sopimusehtojen lisäksi kolmannen osapuolen kyseisen ohjelmiston käyttöoikeus‑, lisenssi- ja palveluehtoja.

2 Testikäyttö ja Sopimuksen syntyminen

(1) Palvelun käyttö aloitetaan testikäytön jaksolla. Asiakas voi aloittaa testikäytön rekisteröitymällä Palvelun testikäyttäjäksi Valtin verkkopalvelussa (”Testikäyttö”). Testikäyttäjäksi rekisteröityminen edellyttää henkilökohtaisen SMS-laitteen käyttöä rekisteröintitiedoissa. Testikäyttöön sovelletaan näitä Sopimusehtoja ja Asiakas hyväksyy nämä Sopimusehdot kirjautumalla Testikäyttöön.

(2) Testikäyttö on ilmainen. Testikäytön aikana Asiakas pääsee kokeilemaan Palvelun ominaisuuksiltaan rajoitettua versiota neljäntoista (14) vuorokauden ajan. Testikäyttö loppuu neljäntoista (14) vuorokauden jälkeen automaattisesti, ja Asiakas voi halutessaan rekisteröityä Palvelun täysversion käyttäjäksi. Asiakas voi milloin tahansa Testikäytön aikana siirtyä Testikäytöstä varsinaisen Palvelun käyttäjäksi allekirjoittamalla erillisen palvelusopimuksen. Asiakas ei voi enää aloittaa Testikäyttöä rekisteröidyttyään maksullisen Palvelun käyttäjäksi.

(3) Kaikki yritykset kiertää Testikäytön aikarajoitusta katsotaan näiden Sopimusehtojen rikkomukseksi. Testikäyttö lopetetaan välittömästi tällaisen kiertoyrityksen havainnon jälkeen.

(4) Valtti ei vastaa mistään Testikäyttöön liittyvästä viivästyksestä tai Palvelun soveltumattomuudesta Asiakkaan tarpeisiin. Valtti ei takaa asiakastuen saatavuutta Testikäytön aikana.

(5) Valtin ja Asiakkaan välinen palvelusopimus syntyy, kun sopijapuolet sopivat Palvelun toimittamisesta erikseen kirjallisesti tai kun Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi Valtin verkkopalvelussa ja ryhtyy käyttämään Palvelua (”Palvelusopimus”).

(6) Mikäli Valtti antaa Asiakkaalle Palvelua koskevan kirjallisen tarjouksen (”Tarjous”), Palvelusopimus syntyy Asiakkaan ilmoitettua Valtille hyväksyvänsä Tarjouksen sellaisenaan.

(7) Asiakkaan Tarjoukseen antama vastaus, jossa Tarjousta pyydetään muuttamaan jotenkin, ei sido Valttia, vaan sitä pidetään Asiakkaan uutena tarjouspyyntönä.

(8) Tarjous ei ole Valtille sitova, jos:

Asiakkaan tarjouspyynnössä tai muissa Tarjouksen tekemistä varten antamissa tiedoissa tapahtuu ennen Tarjouksen antamista muutos;
Asiakkaan tarjouspyynnössä tai muissa Tarjouksen tekemistä varten antamissa tiedoissa on ollut virhe tai puute; tai
ennen kuin Asiakas on hyväksynyt Tarjouksen, olosuhteissa tapahtuu muutos, jolla on vaikutusta Tarjouksen sisältöön.

3 Valtin yleiset velvollisuudet

Valtti:

tekee vastuullaan olevat tehtävät Palvelusopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla;
vastaa siitä, että Palvelu vastaa Palvelusopimusta ja Palvelukuvausta; ja
toimittaa Asiakkaalle tarpeelliseksi katsomansa Palvelun käyttöohjeet ja käyttöympäristövaatimukset. Palveluun ei sisälly koulutusta, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

4 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas:

tekee vastuullaan olevat tehtävät Palvelusopimuksen mukaisesti ja huolellisesti. Asiakkaan tulee opastaa työntekijänsä tai lukuunsa toimivat Palvelun käyttäjät noudattamaan Valtin antamia ohjeita;
vastaa Palvelun soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen;
käyttää Palvelua vain lainmukaisiin tarkoituksiin;
hankkii Palvelun käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot ja vastaa niiden toimintakunnosta ja suojauksista. Asiakas vastaa käyttöympäristönsä saattamisesta Palvelukuvauksessa esitettyjen määrittelyjen mukaiseksi;
antaa Valtille riittävät ja oikeat tiedot Palvelun toimitusta varten ja muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla myötävaikuttaa Palvelun toimittamiseen;
vastaa Valtille Palvelun toteuttamista varten antamistaan tiedoista sekä niiden pitämistä ajantasaisena; ja
vastaa tiedostojen varmuuskopioinnista sekä tietoturvasta huolehtimisesta.  

5 Palvelun sisältö

(1) Valtti toimittaa Asiakkaalle Palvelua tietoverkon välityksellä. Palveluun kuuluu sovellusalusta (”Käyttöympäristö”), johon Asiakas voi tuottaa tai siirtää valitsemansa sovellukset. Valtti ylläpitää Käyttöympäristöä Palvelusopimuksen ja Palvelukuvauksen mukaisesti.

(2) Valtilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää eri lisensoijia ja alihankkijoita. Valtilla on lisäksi oikeus muuttaa Käyttöympäristöä ja Palvelun tuottamisessa käytettyjä menetelmiä, laitteita, ohjelmia, tietoliikenneyhteyksiä tai muita Palveluun kuuluvien järjestelmien osia sekä vaihtaa lisensoijia ja alihankkijoita.

(3) Valtti vastaa Käyttöympäristöön kuuluvien laitteiden hankinnasta, ellei Palvelusopimuksessa ole toisin erikseen sovittu.

(4) Valtti kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi tehdä Palveluun ja Käyttöympäristöön liittyviä muutoksia oman harkintansa mukaan. Valtti tiedottaa Asiakkaalle muutoksista etukäteen, mikäli niillä voidaan olettaa olevan vaikutusta Palveluun. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

6 Käyttäjätunnukset ja salasanat

(1) Valtti toimittaa Asiakkaalle käyttäjätunnukset ja salasanat sekä muut tunnukset Palvelun käyttöä varten Palvelusopimuksen voimassaoloajaksi. Palvelusopimuksen päätyttyä Asiakkaan tunnusten käyttöoikeus päättyy ilman eri ilmoitusta.

(2) Valtilla on oikeus muuttaa käyttäjätunnuksia ja salasanoja, mikäli viranomaisten määräykset, palvelulliset, kaupalliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Valtti ilmoittaa näistä muutoksista Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

(3) Asiakas voi myös pyytää Valttia muuttamaan käyttäjätunnusta tai salasanaa maksua vastaan.

(4) Asiakkaan on säilytettävä tunnuksia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Valtille tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta ulkopuolisille, tai jos Palvelua on muutoin käytetty luvattomasti. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksiensa avulla tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

7 Palvelun käyttö

(1) Asiakas vastaa Palveluun tai Palvelun kautta Valtin taikka kolmannen osapuolen palvelimille toimittamastaan aineistosta (”Aineisto”).

(2) Asiakas vastaa siitä, että Aineisto:

ei aiheuta häiriötä televerkolle, laitteille tai ohjelmistoille;
ei loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia; tai
ei ole lainvastaista tai viranomaismääräysten vastaista.

(3) Valtilla on oikeus poistaa Palvelusta kohdan 8(2) vastainen Aineisto tai estää sen käyttö.

(4) Valtilla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Valtti perustellusti epäilee Asiakkaan käyttävän Palvelua Palvelusopimuksen vastaisesti.

8 Palvelun käynnistäminen

(1) Valtti aloittaa Palvelun toimittamisen sovittuna päivänä tai kohtuullisen ajan kuluttua Palvelusopimuksen syntymisestä, edellyttäen että Asiakas on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi.

(2) Palvelun toimittaminen alkaa, kun Valtti ilmoittaa Asiakkaalle Palvelun olevan käytettävissä.

(3) Mikäli Palvelun käynnistäminen viivästyy Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, mukaan lukien lisenssinantaja tai televerkkoyhteyksiä toimittava teleyritys, johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes Palvelun käynnistämisen estävä seikka on korjattu tai poistunut.

(4) Valtilla on oikeus periä Palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun Palvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä.

(5) Jos Palvelun käytön aloittaminen viivästyy Asiakkaasta johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes käytön aloittamisen estävä seikka on korjattu tai poistunut. Valtin oikeus laskuttaa Palvelusta alkaa siitä, kun Palvelu Valtin puolelta olisi käytettävissä.

(6) Valtti sitoutuu mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan uhkaavasta viivästymisestä Asiakkaalle heti tästä tiedon saatuaan sekä samalla ilmoittamaan arvioidun uuden toimitusajan. Valtti ei ole vastuussa viivästyksestä, ellei Toimituksen aikataulun sitovuudesta ja sen seurauksista ole erikseen sovittu Palvelusopimuksessa.

(7) Asiakkaan on välittömästi Palvelun käynnistämisen jälkeen tarkastettava Palvelun toiminta ja siihen mahdollisesti liittyvien laitteiden toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta Palvelun puutteesta tai virheestä välittömästi. Jos Asiakas ei ole ilmoittanut virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa tai jos Asiakas on ottanut Palvelun sen normaalin tarkoituksen mukaiseen käyttöön (tuotantokäyttö), katsotaan Palvelu hyväksytysti käyttöönotetuksi.

9 Palvelun saatavuus, tuki ja ylläpito

(1) Palvelua tarjotaan Palvelusopimuksen mukaisesti pois lukien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua Palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä taikka Palvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden, tietoturvan tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Valtilla ei ole korvausvelvollisuutta katkoksista. Valtti ilmoittaa Asiakkaalle katkoksista, jos se on kohtuudella mahdollista.

(2) Valtti ylläpitää Palvelua käyttökunnossa ja antaa asiakastukea Palvelusopimuksen mukaisesti.

10 Hinta ja maksuehdot

(1) Palvelun kulloinkin voimassa oleva Hinnasto on nähtävissä rekisteröityneille käyttäjille.

(2) Asiakas voi maksaa Palvelusta PayPal-tilinsä kautta lataamalla Palveluun arvoa. Valtti veloittaa tästä arvosta Palvelun käytön perusteella reaaliaikaisesti. Jos Asiakas ei ole ladannut riittävästi arvoa PayPal -tilinsä kautta, Palvelu keskeytetään. Valtti ei palauta käyttämättä jäänyttä arvoa, jos Palvelu irtisanotaan.

(3) Valtti ja Asiakas voivat erikseen sopia jälkilaskutusmallista, jossa Asiakas maksaa verkkopalvelusta tilaamansa Palvelun Valtin laskuja vastaan. Laskujen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. Valtti perii viivästyneestä maksusuorituksesta lain mukaisen viivästyskoron.

(4) Jälkilaskutusmallissa Asiakas maksaa Valtille kuukausittain jälkikäteen Hinnaston mukaiset palvelumaksut Palvelun käytön perusteella.

(5) Valtilla on oikeus päivittää Hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta sähköpostitse Palveluun määritettyyn sähköpostiosoitteeseen vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

(6) Valtilla on aina oikeus korottaa Palvelun hintaa siihen sisältyvien verojen tai muiden julkisoikeudellisen maksujen mahdollisten korotusten verran.

(7) Valtilla on aina oikeus laskuttaa tai veloittaa Asiakasta niistä ylimääräisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:

Aineiston virheellisyydestä tai puutteellisuudesta;
Asiakkaan Palvelusopimuksen syntymisen jälkeen tekemistä Aineiston korjauksista ja muutoksista; tai
Asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä tai ylityöstä, jota tehdään Asiakkaan pyynnöstä tai Asiakkaasta johtuvasta syystä.

(8) Jos Asiakas laiminlyö maksujen suorittamisen eräpäivään mennessä, eikä suorita laskuja neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, Valtti voi keskeyttää Palvelun tarjoamisen maksun tapahtumiseen saakka.

11 Immateriaalioikeudet

(1) Oikeudet Palveluun, Valtin aineistoon ja niihin tehtyihin muutoksiin kuuluvat yksinomaan Valtille tai kolmannelle osapuolelle. Palvelusopimuksen tai näiden Sopimusehtojen perusteella ei siirretä mitään immateriaalioikeuksia.

(2) Asiakas saa Palveluun ja siihen liittyviin dokumentteihin, aineistoihin ja ohjelmistoihin käyttöoikeuden Palvelusopimuksen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä Palvelujen hyödyntämiseksi Palvelusopimuksen mukaisesti Asiakkaan sisäisessä käytössä.

(3) Asiakkaalla ei ole ilman Valtin etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, tai muuttaa Valtin aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

12 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

(1) Valtti vastaa siitä, ettei Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa käyttömaassa. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovittu käyttömaa on Suomi.

(2) Valtti on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan Asiakasta, jos Asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa käyttömaassa, edellyttäen, että Asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti Valtille esitetystä väitteestä ja antaa Valtin käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa Valtille sen pyynnöstä ja kustannuksella kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Valtti vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, jos Asiakas on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

(3) JosValtti perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa käyttömaassa, Valtilla on oikeus ja velvollisuus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko

hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa Palvelun tai sen osan käyttämistä;
vaihtaa Palvelu sitä vastaavaan Palvelusopimuksen mukaiseen palveluun; ja
muuttaa Palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa.

(4) Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista Valtille kohtuullisin ehdoin, Asiakkaan on Valtin pyynnöstä lopetettava Palvelun käyttö. Tässä tapauksessa Valtin on hyvitettävä Asiakkaan Palvelusta maksama hinta toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä. Valtilla on myös oikeus irtisanoa Palvelusopimus kyseisen Palvelun osalta päättymään välittömästi ja lopettaa Palvelun tuottaminen.

(5) Valtti ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka

tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään;
johtuu Asiakkaan Palveluun tekemästä muutoksesta tai Asiakkaan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta; tai
johtuu Palvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin Valtin toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa.

(6) Asiakas vastaa Valtin immateriaalioikeuksien mahdollisista väärinkäytöksistäValtille, muille Valtin asiakkaille tai kolmansille tahoille aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista täysimääräisesti.

(7) Asiakas vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat omistus- ja immateriaalioikeudet kaikkeen siihen Aineistoon, jota se toimittaa Valtille. Omistus- tai immateriaalioikeudet tällaiseen materiaaliin ja Aineistoon eivät siirry Valtille Palvelun käytön yhteydessä.

13 Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen

(1) Palvelua tarjotessaan Valtti käsittelee ainoastaan Palvelun tilaamiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hallinnoimiseen liittyviä henkilötietoja. Valtti ei käsittele muita henkilötietoja Palvelun tarjoamisen yhteydessä.

(2) Asiakas vastaa yksin Palvelun käytön yhteydessä tai osana Aineistoa Palveluun siirtämänsä henkilötiedon käsittelystä. Asiakkaan on noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä. Asiakas sitoutuu käsittelemään henkilötietoja vain siinä laajuudessa ja siihen käyttötarkoitukseen, kuin on välttämätöntä ja lain mukaan sallittua.

(3) Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa henkilötietolainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

14 Salassapito

(1) Kumpikin sopijapuoli sitoutuu pitämään ehdottoman luottamuksellisina ja olemaan luovuttamatta kaikki toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on ymmärrettävä sellaisiksi. Sopijapuoli saa käyttää tietoja ja aineistoja vain Palvelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopijapuolella on oikeus luovuttaa aineistoja ja tietoja vain sellaisille työntekijöilleen, joiden on välttämätöntä saada kyseiset tiedot Palvelun hyödyntämiseksi Palvelusopimuksen mukaisessa tarkoituksessa. Sopijapuoli vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät ja mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä kerrottuihin salassapitosäännöksiin.

(2) Palvelusopimuksen päätyttyä sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Sopijapuolelta saamansa aineiston ja materiaalin käyttäminen. Sopijapuolen on pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun Palvelusopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja Palvelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämä aineisto ja normaalin toiminnan yhteydessä syntyneet varmuuskopiot.

(3) Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, tämän kohdan 15 mukaiset oikeudet ja velvollisuudet päättyvät viiden (5) vuoden kuluttua Palvelusopimuksen päättymisestä.

15 Vastuunrajoitus ja vahingonkorvausvastuu

(1) Valtti ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista mukaan lukien liikevoiton menetykset. Valtti ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

(2) Valtin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tilanteissa kuusi (6) kertaa Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä.

(3) Tämän kohdan 16 mukainen vastuunrajoitus koskee sellaisenaan myös Valtin yritysjohtoa ja työntekijöitä.

(4) Tämän kohdan 16 mukaiset vastuunrajoitukset eivät sovellu siltä osin kun, vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

16 Ylivoimainen este

(1) Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä.

(2) Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

(3) Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

17 Palvelusopimuksen voimassaolo ja päättäminen

(1) Palvelusopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisehdoista sovitaan Palvelusopimuksessa.

(2) Ellei toisin sovita, määräaikainen Palvelusopimus säilyy sovitun määräajan jälkeen voimassa vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota viimeistään yksi (1) kuukausi ennen Palvelusopimuksen päättymistä. Toistaiseksi voimassa oleva Palvelusopimus on irtisanottava kirjallisesti ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen voidaan toteuttaa lähettämällä irtisanomisilmoitus osoitteeseen tuki@valtti.com.

(3) Valtilla on oikeus irtisanoa Palvelusopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain ja keskeyttää Palvelun toimittaminen jos:

Palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kuukauden ajan;
Asiakkaan maksu on myöhässä Valtin toimittamasta kirjallisesta maksuhuomautuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää huomautuksesta;
Asiakas ei ole ladannut Palveluun liittävästi arvoa edellisen kuukauden Palvelun käytön maksun kattamiseksi; tai
Asiakkaan epäillään käyttäneen Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin.

(4) Valtin yllä kohdassa 13(3) mainituista syistä tekemä irtisanominen ei lakkauta Asiakkaan velvollisuutta maksaa jo kertyneet maksut, ellei Palvelusopimuksen päättyminen ole aiheutunut ylivoimaisesta esteestä.

(5) Sopijapuoli on oikeutettu irtisanomaan Palvelusopimuksen päättymään välittömästi, jos toinen sopijapuoli on:

asetettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai muutoin on selvää, ettei sopijapuoli pysty suoriutumaan Palvelusopimuksen mukaisista taloudellisista velvoitteistaan; tai
olennaisesti rikkonut Palvelusopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut virhettään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan sitä koskevan kirjallisen huomautuksen.

(6) Jos Valtti irtisanoo Palvelusopimuksen Asiakkaan sopimusrikkomuksen johdosta, Valtti ei ole velvollinen palauttamaan tälle mitään Palvelusopimuksen perusteella jo vastaanottamiaan Palvelusopimuksen mukaisia maksuja.

18 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

(1) Palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

(2) Palvelusopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolien keskinäisillä neuvotteluilla ja lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.

19 MUUT EHDOT

(1) Valtilla on oikeus käyttää Asiakasta referenssinään Asiakkaan kirjallisen suostumuksen perusteella.

(2) Valtilla on oikeus siirtää Palvelusopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelusopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen alihankkijoita ilman Asiakkaan etukäteistä informoimista tai suostumusta. Asiakas ei saa siirtää Palvelusopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan millekään kolmannelle taholle ilman Valtin etukäteistä kirjallista suostumusta.

20 Ehtojen voimassaolo

Nämä Sopimusehdot ovat voimassa 23.6.2016 alkaen toistaiseksi. Valtti pidättää oikeuden muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta näitä Sopimusehtoja. 

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta asiantuntijoiltamme
sähköpostitse, puhelimitse tai alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

 

myynti@valtti.com
010 397 8000

Ota yhteyttä